Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handigspul.nl en v.o.f. Peek & de Jonge

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Handigspul.nl handelend onder de handelsnaam v.o.f. Peek & de Jonge aangegane overeenkomsten.

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door v.o.f. Peek & de Jonge is ingestemd.

1.4. Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met v.o.f. Peek & de Jonge in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. De internetsites van v.o.f. Peek & de Jonge richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6. v.o.f. Peek & de Jonge behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7. Door het gebruik van de internetsites van v.o.f. Peek & de Jonge en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8. v.o.f. Peek & de Jonge is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. v.o.f. Peek & de Jonge is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan v.o.f. Peek & de Jonge via elektronische weg verzonden. Deze zijn door v.o.f. Peek & de Jonge ontvangen.
b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
c. een offerte is door de Koper getekend en door v.o.f. Peek & de Jonge ontvangen ingeval door v.o.f. Peek & de Jonge een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door v.o.f. Peek & de Jonge herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal V.o.f. Peek & de Jonge. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6. Koper en V.o.f. Peek & de Jonge komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van V.o.f. Peek & de Jonge. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. V.o.f. Peek & de Jonge garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die V.o.f. Peek & de Jonge. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door V.o.f. Peek & de Jonge. worden gecorrigeerd.

3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door V.o.f. Peek & de Jonge. Prijsverhogingen opgelegd door wettelijke bepalingen zoals verhoging van het BTW tarief mogen per definitie worden doorgevoerd. De Koper zal echter in alle gevallen eerst door V.o.f. Peek & de Jonge worden geïnformeerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
a. vooruitbetaling door middel van Ideal
b. vooruitbetaling door middel van overboeking
c. contant indien bestelling wordt afgehaald in de winkel “Hubo Peek”
V.o.f. Peek & de Jonge kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door V.o.f. Peek & de Jonge een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,15% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die V.o.f. Peek & de Jonge als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet tijdige betaling is V.o.f. Peek & de Jonge bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft V.o.f. Peek & de Jonge ernaar om bestellingen die voor 14.00 uur s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument zal door V.o.f. Peek & de Jonge op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer duurt dan 5 (werk)dagen. De consument heeft na 5 (werk)dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag zal binnen uiterlijk 5 (werk)dagen plaats vinden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. V.o.f. Peek & de Jonge kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. V.o.f. Peek & de Jonge streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.

7. Tevredenheidgarantie

7.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd kan er na overleg met V.o.f. Peek & de Jonge aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.2 V.o.f. Peek & de Jonge is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt V.o.f. Peek & de Jonge binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan V.o.f. Peek & de Jonge betaalde.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met V.o.f. Peek & de Jonge. is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Indien een bij handigspul.nl besteld product in de garantieperiode defect raakt kunt u het product terugsturen naar v.o.f. Peek & de Jonge, of wij halen het product bij u op v.o.f. Peek & de Jonge zorgt voor de verdere afhandeling van de reparatie.

9.2 V.o.f. Peek & de Jonge is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. V.o.f. Peek & de Jonge heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien V.o.f. Peek & de Jonge om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van V.o.f. Peek & de Jonge of de fabrikant zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden V.o.f. Peek & de Jonge te vrijwaren van enige aanspraak die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen V.o.f. Peek & de Jonge zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat V.o.f. Peek & de Jonge op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. V.o.f. Peek & de Jonge is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is V.o.f. Peek & de Jonge niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die u invoert op de websites van V.o.f. Peek & de Jonge worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt

11.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@handigspul.nl.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1 V.o.f. Peek & de Jonge is gevestigd te Rotterdam, Meidoornhof 7 3053 BJ, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 24108940.0000. Het BTW-identificatienummer is NL 8080.68.507.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan V.o.f. Peek & de Jonge op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@hubopeek.nl